عمل بینی شهرکرد

عمل بینی شهرکرد   در هفت بيمار پيوند با برداشتن كامل بخشي استخوان هامـپ،د حفظ دورسـوم غـضروفي و لـه كـردن قـسمت فوقـاني بخـش سفاليك آن تراش داده وشكل داده شد. اين روش اخيـر مـا را قادر مي ساخت كه عليرغم شكستگي هـاي ناخواسـته بخـش غضروفي از هامپ برداشته شـده اسـتفاده كنـيم.   عمل بینی گوشتی… ادامه خواندن عمل بینی شهرکرد