عمل بینی مازندران

عمل بینی مازندران   بيمار ديگري علائـم برآمـدگي ناشـي از پـايين آوردن ناكـافي ناحيه سوپراتيپ را نشان مـي داد . عارضـه اصـلي كـه درتمـام بيماران مشاهده گرديـد، ورم طـولاني بعـد از عمـل در ناحيـه سـقف ميـاني بينـي بـود كـه درحـدود دو تاسـه مـاه طـول مي كشيد.   عمل بینی گوشتی مازندران   هيچكدام از بيماران… ادامه خواندن عمل بینی مازندران