عمل بینی یاسوج

عمل بینی یاسوج تا دو هفته بعد از عمل از تخلیه ی ترشحات بینی با فشار خودداری کنید. روز خروج گچ بینی میتوانید قبل از ویزیت پزشک حمام کنید، اما دست به پانسمان و گچ روی بینی نزنید. بسته به نظر پزشک بین یک تا دو بار در هفته چسب روی بینی را تعویض کنید.… ادامه خواندن عمل بینی یاسوج