عمل بینی یزد

عمل بینی یزد   عمل بینی یزد   مفهوم منطقي جراحي بر روي پوست ضخيم اين اسـت كـه از ضعيف كردن اسكلت بيني پرهيز گـردد. ازآنجاكـه سـاختمان غضروف بيني در اين دسته از بيماران ضعيف است،   عمل بینی گوشتی یزد بلكه باعث پهن شدن بيني پس از عمل جراحي خواهد شد. بيني ضخيم وگوشتي… ادامه خواندن عمل بینی یزد