عمل بینی گوشتی ساری

عمل بینی گوشتی ساری         عمل بینی گوشتی ساری پرسشـنامه هزینـه ی محقـق سـاخته شـامل 28 سـوال بـودکـه بـر اسـاس حسـاب هـای ملـی سلامت طراحی شـد و شـامل اطلاعـات مربـوط بـه هزینـه هـاي مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـود. عمل بینی طبیعی ساری هزينه هاي مستقيم از دو قسمت هزينه هاي مستقيم پزشكي)مخارج… ادامه خواندن عمل بینی گوشتی ساری