عمل بینی گوشتی اردبیل

عمل بینی گوشتی اردبیل   3 -چون قوام اسکلت بینی در یک ماه اول خیلی کم وشل می باشد ،بهتر است سرتاسر پشت بینی چسب زده شود.(یکماه )   عمل بینی طبیعی اردبیل 9 ـ بعد از برداشتن گچ باید تا 6 هفته به نحوی از عینک استفاده کنید که وزن آن روی بینی شما… ادامه خواندن عمل بینی گوشتی اردبیل