عمل بینی یزد

عمل بینی یزد

 

عمل بینی یزد

عمل بینی یزد

 

مفهوم منطقي جراحي بر روي پوست ضخيم اين اسـت كـه از ضعيف كردن اسكلت بيني

پرهيز گـردد. ازآنجاكـه سـاختمان غضروف بيني در اين دسته از بيماران ضعيف است،

 

عمل بینی گوشتی یزد

بلكه باعث پهن شدن بيني پس از عمل جراحي خواهد شد. بيني ضخيم وگوشتي كه پر از

غدد سباسـه است تنها با برداشتن پوست ضخيم سوپراتيپ و بخيـه كـردن آن بافتها بهبود

مييابد.

 

عمل بینی استخوانی یزد

 

چند سـال پـس از معرفـي graft shield ،در مقالهاي كه درسال 1996 منتشر كرد نـشان

داد يكي از مشكلترين مسائل رينوپلاستي بدست آوردن يـك نوك بيني مشخص در بيماران

با پوست ضخيم است. او بر اين باور است كه يك رينوپلاستي كلاسيك براي اين هـدف

كـافي نبوده و تراشيدن خارجي پوسـت را بـه عنـوان راه حـل نهـايي توصيه نموده است.

 

 

عمل بینی طبیعی یزد

 

البته استفاده از اين دو روش بعلـت ايجـاد اســكار هيپرتروفيــك و تغييــر رنــگ پوســت در

بيمــاران بــا محدوديت همراه است. گزارشهاي پراكندهاي در مـورد اسـتفاده از مـواد

سـنتتيك در نوك بيني وجود دارد ولي بعلت اختلاف نظرهايي كـه در بـين نويــسندگان

وجــود دارد، كــاربرد آن توصــيه نــشده اســت.

 

عمل بینی نیمه فانتزی یزد

نوآوريهايي درتاريخ رينوپلاستي براي حل اين معما ارائه شده است كه ميتوان به استفاده از

پيوند غضروف بيني اشاره كـرد. اين جراحان پيشرو با متداول نمودن پيوند غـضروف بـه نـوك

بيني كمك بسياري در تـصحيح بينـي انجـام دادنـد امـا ايـن تكنيك در بيماران با بيني بسيار

چرب وگوشتي تـاثير زيـادي نداشــت

 

زیبایی بینی یزد

 

مقالاتي كه اخيرا توسط جراحان رينوپلاستي بـر روي بينيهاي گوشتي نژاد هيسپانيك

(Hispanic (در ايـالات متحده، آمريكاي جنوبي و خاورميانه منتشر شده است،

 

بهترین دکتر بینی یزد

مسائل مشتركي در مورد تصحيح بيني ضخيم مطرح كـرده انـد تاكيد اين افراد بر بيان

آناتومي بافت نرم بيني و ايجاد تغييرات در اين ناحيه است . پس از گسترش و مقبوليت

عمومي جراحي باز در بيني، ايجـاد تغييرات در پوست ضخيم بيني گوشتي در  ديـد

مـستقيم امكـانپذيرگرديـده اســت. نويـسندگان ايـن مقالــه معتقدند كه اين تغييرات

بافت نرم ميتواند در تمام قـسمتهاي بيني كه داراي پوست ضخيم بوده و يا تغييرات

اسكلتي جزئي دارند و با روشهاي ديگر قابل اصلاح نيـست

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.