عمل بینی گوشتی ساری

عمل بینی گوشتی ساری

 

 

عمل بینی گوشتی ساری

 

 

عمل بینی گوشتی ساری

پرسشـنامه هزینـه ی محقـق سـاخته شـامل 28 سـوال بـودکـه بـر اسـاس حسـاب هـای

ملـی سلامت طراحی شـد و شـامل اطلاعـات مربـوط بـه هزینـه هـاي مسـتقیم و غیـر

مسـتقیم بـود.

عمل بینی طبیعی ساری

هزينه هاي مستقيم از دو قسمت هزينه هاي مستقيم پزشكي)مخارج بسـتری و دسـتمزد

جـراح و هزینـه هـر ویزیـت ضـرب در تعـداد دفعـات ویزیـت بـه علاوه هزینه خدمـات

تشـخیصی )آزمایشـگاه و عکـس( و هزينـه هـاي مسـتقيم غير پزشـكي)هزینه حمـل و نقل

بیمـار و خانـواده اش به مطب و بیمارسـتان برای عمـل زیبایی بینی اسـت،

 

عمل بینی استخوانی ساری

هزینـه هـای اقامـت در سـایر شـهرها بـه منظـور ویزیـت و عمـل جراحـی و هزینه پرسـتاری

بیمار در منزل می شـود( تشـکیل شـد و هزينـه هاي غير مسـتقيم مربـوط به روز هاي

كاري از دسـت رفتـه بـود، كه بـر اسـاس رويكرد سـرمايه انسـاني)در ایـن رویکرد

ارزش زندگـی هـر فـرد بـر اسـاس میـزان مشـارکتی کـه مـی تواند در تولیـد داشـته باشـد

محاسـبه مـی گـردد.

عمل بینی نیمه فانتزی ساری

روایـی ایـن پرسشـنامه نیـز از طریق نظـر 7 تن از اسـاتید و 3 تن از متخصصان زیبایی

بررسـی شـد. اطالعات به دسـت آمده به وسـيله نـرم افزار SPSS نسـخه 17 تجزيه و تحليـل

گردید و از آزمون های اسـتفاده روابـط تعییـن بـرای One- way ANOVA و pair T-test

شـد.

 

عمل بینی عروسکی ساری

 

بـه منظـور رعایـت مالحظـات اخالقـی در حین جمـع آوری داده هـا علاوه بـر حفـظ

محرمانگـی اطالعـات شـرکت کننـدگان، افـرادی کـه تمایـل بـه شـرکت در مطالعه داشـتند،

جزء نمونـه قرار مـی گرفتند.

 

زیبایی بینی ساری

با اسـتفاده از آزمـون test-T pair مشـخص گردیـد كـه بيـن كيفيـت زندگـي قبـل و بعـد از

عمـل زيبايـي بينـي رابطـه معناداري وجـود داشـته اسـت و ميانگين نمـره ی كيفيت زندگـي

بعد از عمل زيبايـي بينـي نسـبت بـه قبـل از عمـل كاهـش يافتـه اسـت بـه علاوه در دامنه

ی كيفيـت زندگي بيـن 0 تـا 100 مشـخص شـد كـه چـه قبـل از عمـل و چـه بعـد از

عمـل کیفیت زندگی بیشـتر افـراد در حد متوسـط)6/66-3/33 )بود و ایـن در حالـی اسـت

کـه قبـل از عمـل تعداد افـرادی کـه کیفیت زندگـی بـاال)100 -6/66 )داشـتند نسـبت بـه

بعـد از عمـل بیشـتر بـود، امـا بعد از عمـل تعداد افـراد با کیفیت زندگی متوسـط بیشـتر

بود

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.