عمل بینی مازندران

عمل بینی مازندران

عمل بینی مازندران
عمل بینی مازندران

 

بيمار ديگري علائـم برآمـدگي ناشـي از پـايين آوردن ناكـافي

ناحيه سوپراتيپ را نشان مـي داد . عارضـه اصـلي كـه

درتمـام بيماران مشاهده گرديـد، ورم طـولاني بعـد از عمـل

در ناحيـه سـقف ميـاني بينـي بـود كـه درحـدود دو تاسـه

مـاه طـول مي كشيد.

 

عمل بینی گوشتی مازندران

 

هيچكدام از بيماران هيچگونه تغييري را در كـارايي

راه هوايي چه درحالت استراحت و چه در حالت فعاليت

نـشان نمي دادند.

 

عمل بینی استخوانی مازندران

در اعمال جراحي كه در ارتباط با بازسازي سقف بيني به

دنبال رينوپلاستي كاهـشي انجـام مـي شـود، بايـد

آنـاتومي خـاص دورسوم بيني را در نظر داشت.

 

عمل بینی طبیعی مازندران

دورسـوم يـا پـشت بينـي يـك ساختمان انحنادار وگنبدي

شكل است كـه در ناحيـه رينيـون (Rhinion (حـداكثر پهنـا و

در نـواحي اينتركانتـال و دريچـه داخلي بيني كمترين پهنـا را

داراسـت.

زیبایی بینی مازندران

برداشـتن يـك هامـپ بزرگ و بداخل شكاندن ديواره هاي

طرفي اين اختلاف پهنـا را تا حد زيادي از ميـان مـي بـرد و

سـقف بـاز باقيمانـده هرگـز نمي تواند بطور كامل بـسته

شـود .

بهترین دکتر بینی مازندران

از طـرف ديگـر سقف غضروفي فوقاني يك ظاهر گنبدي و

انحنادار دارد كه در رينوپلاستي كاهشي كلاسيك تبديل به

يك ساختمان با ظاهر پهــن مــي شــود. حتــي اســتفاده از

پيونــد وســيع كننــده (Graft Spreader (هم ممكن است

نتوانـد كـه ظـاهر و شـكل طبيعـي را بـه دورسـوم پهـن

شـده بعـد از برداشـتن هامـپ برگرداند.

 

جراحان رينوپلاستي اغلب با حفظ تداوم مخاط بيني

و خـودداري از برداشـتن وسـيع غـضروفهاي طرفـي فوقـاني

و سپتوم در بيماران با هامپ كوچك و پوست با ضخامت

متوسط نتايج رضايت بخشي بدست مي آورند.

در واقع كـاهش حـداقل دورسـوم در ناحيـه رينيـون ، حركـت

به طــرف داخــل ديــواره هــاي طرفــي بينــي را بعــد از

انجــام اوستئوتومي كم مي كند و سپتوم و غضروفهاي

طرفي فوقـاني باقيمانـده ميـزان زيـادي از ضـخامت و قـدرت

خـود را حفـظ مي كنند و ايجاد كلاپس سـقف ميـاني بينـي

تـا حـد زيـاديکاهش میابد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.