عمل بینی شهر ری

عمل بینی شهر ری

عمل بینی شهر ری
عمل بینی شهر ری

 

علت علاقمندي ايرانيان به جراحي و تغيير در شكل بينـي

بيشتر به دليل فرم ژنتيكي صورت و بيني و شاخصهاي

قومي و نژادي در منطقه ميباشد. نژاد ايراني اگرچه از نوع

Caucasian محسوب ميگردد، ولي شيوع بينـي بـزرگ بـا

قوزغضـروفي و استخواني در آن زيـاد اسـت.

 

عمل بینی گوشتی شهر ری

 

در بررسـي صـورت و بينـي در نژادهاي مختلف جهان (تصاوير

1 الي 9 (درمييابيم كه در نقـاط مختلف كره زمين از شرق

ژاپن تا غرب قـاره آمريكـا اسـكلت استخواني و غضروفي

بيني در منطقه خاور ميانه بزرگترين حجم را به خود

اختصاص داده است. اين وضعيت اسكلت كه در مركـز

صورت قرار گرفته تغييرات وسيعي در كل صورت، چشمها و

لب ايجاد مينمايد و فرد را مسنتر جلوه داده و در خانمهـا

حالـت مردانه به چهره خواهد داد.

عمل بینی استخوانی شهر ری

 

با انجام اين جراحـي كـل صـورت و چهـره دستخوش تغييرات

وسيعي ميگردد كه با هيـچ يـك از اعمال ديگر جراحي

پلاستيك صورت قابل مقايسه نمـيباشـد.

عمل بینی طبیعی شهر ری

 

اگر در يك تور به دور جهان بگرديم و به بيني مـردم در نقــاط

مختلف جهان دقت كنيم مشاهده مـيكنـيم كـه در خـار دور

(در نژاد زردپوستهاي شرق و جنوب شـرقي آسيــا قوز

وجـود نداشته و عمدتاً بينيها كوچكاند و در اين منطـقه

جراحان پلاستيك بيشتر به بزرگ كردن بيني مشغـول

هستند

 

زیبایی بینی شهرری

در ناحية هندوستان و پاكستان بيني ها بزرگتر شده

اما هنوز داراي قـوز نيستنـد (تصوير 3 (و آفريقـائيهـا داراي

بيني پهن با پوست ضخيـم و بدون قوز يا فرو رفته مـيباشـند

(در اروپاي شرقي، اسكلت بيني كوچك ولي پـره هـا

عريض ميباشند ( و در اروپاي غربي بطور كلي اسكلت

غضروفي و استخواني كوچك اسـت

 

 

بهترین دکتر بینی شهرری

 

شمالي و كانادا سرخپوستان كـه سـاكنين اصـلي ايـن

منطقـه بوده اند، داراي بيني عقابي و تا حدي شبيه

ساكنين خاورميانـه هستند سـاكنين آمريكاي جنوبي اطلاق

ميگردد كه داراي اسـكلت كــوچك و پوست ضخيـم هسـتند

چـه هـر يـك از ايـن شاخص هاي نژادي شيـوة جـراحي

خاص خود را ميطلبند، امـا همان طـور كه مشخـص است

بزرگ ترين اسكلت بيني مربوط بـه منطـقه خـاورميانه بوده

كه رينوپلاستي بيشترين تغييـرات را در آن ايجـاد كرده و با

موفقيت بيشتري در ايجاد زيبايي همراه است

 

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.