عمل بینی شهریار

عمل بینی شهریار

عمل بینی شهریار

 

عمل بینی شهریار

جراحي زيبايي يكي از شاخههاي جراحي پلاستيك محسوب گردد كه امروزه گسترش

چشمگيري يافته است. در ابتدا به نظر ميرسد كه جراحي زيبايي جزء اعمال جراحي

غيرمجاز باشد زيرا مقصود از آن معالجه بيماري نيست بلكه هدف آن صرفاً زيبايي است ولي

با اندكي تأمل در فايده جراحي زيبايي و پلاستيك در ترميم و اصلاح معايب جسماني و

ظاهري افراد درمييابيم كه اين نوع عمل جراحي ميتواند موجب تسكين روحي دارندگان اين

نارسايي ها گردد.

عمل بینی گوشتی شهریار

سؤال اساسي در علوم پزشكي و حقوق اين است كه آيا اعمال جراحي كه صرفاً به قصد

زيباسازي چهره صورت ميپذيرد مشروعيت دارد يا خير؟ و آيا قصد معالجه و درمان در جراحي

زيبايي وجود دارد؟

عمل بینی استخوانی شهریار

اين موضوع دستمايه نگارندگان در ارائه اين مقاله گرديده است كه در دو بخش ارائه ميگردد.

بخش اول مقاله به اصول كلي حاكم بر جراحي زيبايي، مفاهيم و اصطلاحات از جمله

سلامت و بيماري، جراحي زيبايي و اهداف و اقسام جراحي زيبايي، پيشينه تاريخي و

آسيبشناسي اجتماعي آن اختصاص دارد و در بخش دوم، ماهيت جراحي زيبايي و

مسئوليت ناشي از آن مورد مطالعه قرار ميگيرد.

عمل بینی طبیعی شهریار

 

واژه «مشروعيت»، ماهيت جراحي زيبايي و تعهد پزشكي، جايگاه برائت در جراحي زيبايي

عناوين و موضوعات مورد مطالعه اين بخش را تشكيل ميدهند.جراحي پلاستيك يكي از

رشته هاي تخصصي جراحي ميباشد كه هدف آن ترميم هرگونه نواقص ظاهري و

ناهنجاريهاي مادرزادي اعضاي بدن انسان بوده و داراي اهدافي گوناگون از جمله اصلاح

شكل ظاهري، عملكرد اعضا و زيبايي ميباشد.

 

عمل بینی نیمه فانتزی شهریار

جراح پلاستيك با استفاده از آموزههاي تئوري و عملي دست به كاري ميزند كه نتيجهي آن

حاصل قدرت خلاقه و ابتكاري و در واقع شعور ذاتي او ميباشد. واقعيت اين است كه جراحي

پلاستيك هزينه هاي سرسام آوري دارد و بسيار خطرآفرين است

 

زیبایی بینی شهریار

 

و امروزه متأسفانه تب جراحي پلاستيك در جامعه شيوع و گسترش چشمگيري يافته است.

جراح پلاستيك علاوه بر پزشك بودن هنرمند نيز هست، او نه تنها زيبايي از دست رفته در

گذر زمان را بازميگرداند، بلكه خود زيبايي ايجاد ميكند و همچنين تعادلي بين جسم و روح

انسان برقرار مينمايد.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.