عمل بینی شهرکرد

عمل بینی شهرکرد

عمل بینی شهرکرد
عمل بینی شهرکرد

 

در هفت بيمار پيوند با برداشتن كامل بخشي استخوان هامـپ،د حفظ دورسـوم غـضروفي و

لـه كـردن قـسمت فوقـاني بخـش سفاليك آن تراش داده وشكل داده شد. اين روش اخيـر

مـا را قادر مي ساخت كه عليرغم شكستگي هـاي ناخواسـته بخـش غضروفي از هامپ

برداشته شـده اسـتفاده كنـيم.

 

عمل بینی گوشتی شهرکرد

 

هـر دو روش فوق الذكر نتايج بعد از عمل تقريبـا مـشابه و رضـايت بخـشي داشتند ولي در

هنگام لمس بيني بيماران بعد از عمل جراحي، آنهائيكه پيوند حاوي يك بخش استخواني در

مورد آنها به كـار رفته بود، پوشش بهتري از سـقف بـاز اسـتخواني رانـشان مـي دادند.

 

عمل بینی استخوانی شهرکرد

 

در سه بيمار با بيني هاي بلند و بسيار باريك كه نياز به اوستئوتومي طرفي نداشتند نيـز

پيونـد بـه خـوبي بـا پوشـش مناســــب ســــقف بــــاز و حفــــظ راه هــــوايي كــــارمي كرد.

 

عمل بینی نیمه فانتزی شهرکرد

 

نتايج زيبايي شناختي و عملي رضايت بخش و ميزان كم عوارض نمايانگر آن است كه تكنيك

جديد قابل پيش بيني و اتكا است. بعلاوه تكنيك حاضر امتيازات زيادي دارد: اولا نوع

جايگذاري آن به گونه اي است كه غضروفهاي طرفي فوقاني را از هم دور مي سازد تا از

كلاپس سقف مياني بينـي جلـوگيري نمايد،

 

عمل بینی عروسکی شهرکرد

ثانيا ًپيوند عمدتا غيرقابـل مـشاهده اسـت و لبـه هـاي طرفي آن را در هنگام مشاهده يا

لمـس نميتـوان يافـت، ثالثـا اين روش اطمينان بيشتـري را در انجــام اوستئــوتـــومي در

بيماران با استخوانهاي بيني نسبتا باريك فراهم مي كند.

زیبایی بینی شهرکرد

ايـن امر همچنين در بيماران با اسـتخوانهاي بينـي كوتـاه و قاعـده استخواني پهن واقعيت

دارد، بيمـار لازم نيـست كـه يـك قـوز خيلي بلند داشته باشد و در هر بيماري كه نيازبـه كـم

كـردن ارتفاع بيني در ناحيه رينيون به اندازه 3 ميليمتر وجود داشـته باشد، قابل انجام است.

موقعيت زيرلايه اي پيوند هرگونه عـدم تقارن ديواره هاي طرفي غضروفي بيني را مي

پوشاند. از طرف ديگر نامنظمي هـاي غيرقابـل پيـشگيري در سـپتوم را نيـــز پنهان مي كند.

اين پيوند حداكثر حجم داخلـي را به اسكلــت بينـي مي دهــد و در مقابل ضخيم شدن و بد

شـكلي پوسـت مقاومـت مـي كنـد.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.